Chapter 6 – Research Methodology (Scientific field_Social science)
Part 1 – Nature and Applied Science (自然與應用科學 )
a) Selection of Research Materials (研究資料的選擇)
b) Analysis of Research Materials (研究資料的分析)
c) Verification of Research Materials (研究資料的驗證)
d) Research Case Study (案例研究)
Part 2 – Social Science (社會科學)
a) Social Science Research Methodology (社會科學研究方法論)
b) Research Approach – Model (研究方式途徑- 模型)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *